VLKOS - družstvo invalidů
Katovická 175
386 01 Strakonice

ČLEN ASOCIACE ZAMĚSTNAVATELŮ ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÝCH ČR
ČLEN KLUBU BOZP PŘI VÚ BP PRAHA


Naše družstvo, VLKOS - družstvo invalidů, patří do skupiny podnikatelských subjektů, kteří osoby s OZP zaměstnávají a je oprávněno vydávat potvrzení o tzv. náhradním plnění ve smyslu zákona č. 435/2004 Sb. O zaměstnanosti a dalších právních předpisů nebo na které je možno toto plnění vykazovat. Úkolem a cílem našeho družstva je poskytnou co nejvíce pracovních příležitostí pro naše zaměstnance, spoluobčany se ztíženou pracovní schopností, především v šití pracovních oděvů. K vytváření těchto nových pracovních míst a tím pomoci dosažení tohoto společenského cíle, nám můžete pomoci i Vy, v případě navázání obchodního styku Vaší firmy s naším družstvem, jako zaměstnavatelem zaměstnávajícím více než 50 % osob se zdravotním postižením ( OZP )

Co Vám můžeme nabídnout:

A/ OBCHODNÍ ČINNOSTI:

VÝROBA A RODEJ PRACOVNÍCH ODĚVŮ I DO POTRAVINÁŘSKÉHO A ZDRAVOTNÍHO PROSTŘEDÍ, KOMPLETNÍ I JEDNOTLIVÉ DRUHY LŮŽKOVIN, PRODEJ STANDARTNÍCH I SPECIÁLNÍCH OOP PRO VAŠE ZAMĚSTNANCE DO JAKÉHOKOLIV PROSTŘEDÍ, TEDY I DO PROSTŘEDÍ OBSAHUJÍCÍ LÁTKY NEBEZPEČNÉ PRO LIDSKÉ ZDRAVÍ NEBO ŽIVOT, PRODEJ PROSTŘEDKŮ PRACOVNÍ A OSOBNÍ HYGIENY.

B/ SLUŽBY

NOVĚ NABÍZÍME OPRAVY PRACOVNÍCH ODĚVŮ, LŮŽKOVIN A OSTATNÍ DROBNÉ OPRAVY U RŮZNÝCH ODĚVŮ.Vlachová Zdeňka - předseda představenstva družstva

ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ

O NÁHRADNÍM PLNĚNÍ


Podle novely zákona o zaměstnanosti č. 435/2004 Sb. je každý zaměstnavatel zaměstnávající více než 25 zaměstnanců povinen zaměstnávat 4% zaměstnanců se zdravotním postižením tzn. na každých 25 zaměstnanců jednoho pracovníka se ZPS. Tuto povinnost plní zaměstnavatel následujícími možnými způsoby:

  • zaměstnáváním občanů se ZPS ve výši povinného podílu, nebo
  • odvodem do státního rozpočtu ve výši 2,5 násobku průměrné mzdy ve sledovaném roce za každého chybějícího zaměstnance se ZPS, nebo
  • nákupem zboží nebo služeb od zaměstnavatelů zaměstnávající více než 50% zaměstnanců se ZPS ve výši 7 násobku průměrné mzdy ve sledovaném roce za každého chybějícího zaměstnance se ZPS.

Povinný podíl může zaměstnavatel plnit kombinací všech tří výše uvedených způsobů.

Zaměstnavatelé, kteří jsou organizační součástí státu, nebo jsou zřízeni státem, nemohou plnit povinný podíl odvodem do státního rozpočtu, nýbrž jen zaměstnáváním osob se zdravotním postižením nebo nákupem zboží od firem zaměstnávajících nad 50% osob se zdravotním postižením.

Zaměstnavatel je povinen do 15.února následujícího kalendářního roku písemně oznámit úřadu práce místně příslušnému podle svého sídla nebo trvalého pobytu plnění povinného podílu za uplynulý kalendářní rok a způsob jeho plnění.


PŘÍKLADY VÝPOČTU

Výpočty odvodů do státního rozpočtu nebo náklady vynaložené v náhradním plnění jsou závislé na průměrné
mzdě v prvním až třetím čtvrtletí sledovaného roku. Odhad výše průměrné mzdy pro rok 2012 je pro potřeby
výpočtu stanoven na částku 24.000 Kč.

Počet zaměstnanců celkem Povinný podíl zaměstnanců se ZPS Odvod za chybějící zaměstnance
se ZPS *
Náhradní plnění za chybějící zaměstnance se ZPS **
25 1 60.000 Kč 168.000 Kč
50 2 120.000 Kč 336.000 Kč
100 4 240.000 Kč 672.000 Kč
500 20 1.200.000 Kč 3.360.000 Kč
1000 40 2.400.000 Kč 6.720.000 Kč
2000 80 4.800.000 Kč 13.440.000 Kč
5000 200 12.000.000 Kč 33.600.000 Kč

* odvod do státního rozpočtu = 2,5 násobek průměrné mzdy za každého chybějícího zaměstnance se ZPS
** náhradní plnění = 7 násobek průměrné mzdy za každého chybějícího zaměstnance se ZPS